سوال در مورد كالا

بهترين‌ هايكوهاي دنيا (پروانه خواب‌آلود بيدار شو و برادر من باش)