سوال در مورد كالا

تو مشغول مردن‌ات بودي (گزيده‌اي از اشعار جهان)