سوال در مورد كالا

كارل رانسوم راجرز (نظريه فردمدار خود هسته نظري شخصيت راجرز)