سوال در مورد كالا

وقتي كودك‌تان مي‌گويد نه (چگونه او را با خود همراه كنيد بدون نق زدن باج دادن تهديد كردن)