سوال در مورد كالا

به بيروت با عشق (گزيده شعرهاي نزار قباني)