سوال در مورد كالا

موفقيت درون (موفقيت حقيقتي كه از درون آغاز مي‌شود) كتاب گويا