6 الگوي تفكر درباره اطلاعات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در جهان امروز كه بيش از هر زماني در گذشته از واقعيت‌ها و ارقام لبريز گشته است، چگونه بايد با متمركز ساختن توجه خود بيشترين بهره را از اطلاعات ببريم؟ با استفاده از اين كتاب ادوارد دوبونو پدر تفكر جانبي، به ما نشان مي‌دهد كه چگونه توجه خود را آگاهانه هدايت كنيم و اجازه ندهيم كه ناخواسته به سوي موضوعات نامربوط كشيده شود. درست به همان روش كه اراده مي‌كنيم به سوي شمال غرب يا حتي جنوب شرقي بنگريم، قادر شويم كه چارچوبي براي هدايت توجه خود نيز ترتيب دهيم. همانند ديگر روش‌هاي دوبونو، اين روش نيز آسان و كارآمد است و مي تواند شيوه برداشت شما از اطلاعات را تحول بخشد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: