13 اشتباه مهلك مديران و طريقه اجتناب از آن‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب در مورد تكميل مهارت‌هاي رهبري و مديريتي شما و در راستاي پيشگيري از اشتباه‌هاي رايجي است كه مديران درباره كاركنان تحت كنترل خود انجام مي‌دهند. اين اشتباه‌ها اگر براي شما خطرناك نباشد، براي مؤسسة شما مهلك مي‌باشد. اما اگر مي‌دانيد اين اشتباه‌ها چه هستند، نبايد هيچگاه چنين اشكال‌هايي در ماهيت، روش و قضاوت اداره خود داشته باشيد. 13 اشتباه مهلكي كه در اين كتاب به آن پرداخته شده به طوري ارائه گرديده است كه هرگز دوباره گرفتار آن نشويد.

قیمت محصول:

55,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: