101 بازي مديريتي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به آموزگار باتجربه اطلاعات، نمونه‌ها و منابعي براي استفاده از روش‌هاي آموزشي موثر را ارائه مي‌كند. در اين كتاب‌ها روي بازي‌ها و فعاليت‌هاي ذهني در كنار نقش‌پذيري و مطالعات موردي تمركز شده است. بازي فعاليتي است كه طي آن شركت كنندگان در يك رقابت با سايرين و بر اساس قوانين معين درگير مي‌شوند. بازي‌ها عموما نوعي تبادل هستند. اكنون هدف بسياري از بازي‌هاي آموزشي رقابت فرد با خودش است نه با سايرين، بدين ترتيب برنده و بازنده‌اي وجود نخواهد داشت. برخي انواع متداول بازي عبارنتد از دارت، مار و پله، فوتبال . غيره. بازي‌هايي كه فرد با خودش رقابت مي‌كند نيز شامل فال ورق، جدول كلمات متقاطع و دستگاه هاي پوكر مي‌باشد.

قیمت محصول:

39,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: