سبك‌ها و مهارت‌هاي ارتباطي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حجم عمده‌اي از وقت ما به تعامل با ديگران مي‌گذرد. مهارت‌هاي ارتباطي بين شخصي به عنوان موضوع اين كتاب، مجموعه‌اي از رفتارهايي است كه كيفيت ارتباط شخص با شخص را تعريف و مشخص مي‌سازد. اين كيفيت مي‌تواند ماهيتي مخرب يا سازنده داشته باشد. دستيابي به اهدافي كه هر شخصي براي خود، هشيار و ناهشيار، دارد در بافتي اجتماعي متحقق مي‌شود. از اين روي، مهارت‌هاي ارتباطي يكي از محورهاي اساسي موفقيت در ابعاد شخصي، خانوادگي، شغلي و اجتماعي زندگي است. اين امر در جوامعي كه ساختار آنچنان نهادينه نشده‌اند اهميتي فزاينده‌تر دارد. اين كتاب با نگاه علمي ـ كاربردي روش‌هاي برقراري ارتباط سازنده با ديگران را بر اساس يافته‌هاي پژوهشي به تصوير كشيده است، و فنوني را در جهت ارتقا توانايي‌ها در ارتباطات صميمي و شخصي، حرفه‌اي و اجتماعي پيشنهاد مي‌كند.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما