همه چيز رو به فناست


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده كتاب هنر ظريف بي‌خيالي كه در سطح جهاني فروشي بي‌سابقه داشته است، اكنون با راهكاري به ظاهر دور از عقل براي حل مسئله اميدواري بازگشته است. چه پيشامدي رخ داد