هوش هيجاني (مهارت‌ها و آزمون‌ها)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نه تحصيلات، نه تجربه، نه معلومات و نه هوش، هيچ يك نمي‌تواند تعيين كند كه چرا يك نفر موفق مي‌شود و يك نفر ديگر موفق نمي‌شود. ما مردم باهوش و تحصيلكرده را مي‌بينيم كه موفق نيستند در حالي كه عدة كمي بدون مهارت‌ها يا خصوصيات بارز بسيار موفق هستند. ما از خودمان مي‌پرسيم چرا؟ پاسخ اين سؤال تقريباً هميشه به مفهومي به نام ”هوش هيجاني“ برمي‌گردد. با اينكه شناسايي و اندازه‌گيري هوش هيجاني از هوش شناختي يا تجربة فرد بسيار دشوارتر است و نمي‌توان آن را در سابقة كاري قيد كرد، نمي‌توان قدرت آن را نيز انكار كرد. اين كتاب به ما كمك مي‌كند با درك ماهيت هوش هيجاني و پي بردن به اينكه چگونه مي‌توانيم آن را در زندگي خود به كار گيريم، بتوانيم از تمام هوش، تحصيلات و تجربه‌هايي كه در طول ساليان اندوخته‌ايم، استفادة كامل ببريم.

90,000 تومان
86,400 تومان

همراهش خریداری شده


نظرات شما