هنر مديريت به روش خردمندان شرق


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هيچ‌چيز ارجمندتر از روشن‌نگري نيستء هيچ‌چيز زيباتر از صداقت و پرهيزگاري نيست. آن كه صداقت و پرهيزگاري روشن‌بينانه دارد ارجمند استء گرچه آدمي معمولي باشدء آن كس كه ندارد ارجمند نيست گرچه پادشاه است. لذا آموزگاران و مديران بايد از نهادينه نشدن شرافت و پرهيزگاري در نهاد خود بيمناك باشندء نه از نداشتن اختيار و قتدار.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: