ايده‌ي روان‌كاوي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين روايت، مرد و زن حول 2 قطب متضاد داشتن و نداشتن يا بودن و نبودن تعريف نمي‌شوند بلكه با 2 عملكرد بالكل مجزا مشخص مي‌گردند، مرد با قطب داشتن و زن با قطب بودن. همين جا مي‌توانيم اين حكم لاكان را نيز توضيح دهيم، كه رابطه جنسي وجود ندارد زيرا مرد/داشتن نمي‌تواند چيزي از زن/بودن درك كند. لاكان در سمينار هفتم اخلاق روانكاوي آموزه‌ي لوي استروس را اين طور توضيح مي‌دهدكه تابوي محرم‌خوابيِ كلي تابوي محرم‌خوابي با مادر است. به عبارت ديگر در حوزه اخلاق يا تمدن تنها ممنوعيتِ واقعي و كلي منعِ داشتن مادر است ،البته لاكان توضيح مي‌دهد كه منظور از داشتنِ مادر داشتن همه‌ي مادر است.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: