بيمه به سبك عقاب‌ها


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چرا كتاب فروش به سبك عقاب‌ها را نوشته‌ايم؟ عقاب‌ها چه ويژگي دارند كه ساير جانداران ندارند؟ عقاب‌ها بلندپروازند. عقاب‌ها دست‌نيافتني هستند. عقاب‌ها خودشان سرنوشتشان را تعيين مي‌كنند. عقاب جايگاهش را خودش تعيين مي‌كند. عقاب از تهديدها فرصت مي‌سازد. هميشه با مسائل متفاوت رفتار مي‌كند. وقتي طوفان مي‌شود عقاب در طوفان پرواز مي‌كند در حالي كه همه پرنده‌ها در هنگام طوفان به جاي امن پناه مي‌برند. حتي ساير حيوانات هم به جاي امن پناه مي‌برند. در زمان طوفان، عقاب فراتر از همه حيوانات و پرنده‌ها پرواز مي‌كند. عقاب چشمان تيزبين دارد. عقاب وقتي كه هدفي را براي خود تعريف مي‌كند چيزي نمي‌تواند حواسش را پرت كند و با سرعت و قدرت به سمت شكار مي‌رود و در بيشتر موارد در شكار موفق است. حتي ضريب موفقيت عقاب‌ها از شير، ببر، پلنگ و بيشتر حيوانات بيشتر است. بنابراين اسم عقاب را برگزيديم تا فروشندگاني كه مي‌خواهند حرفه‌اي باشند نگاهشان مثل عقاب باشد. با چنگال قوي به سمت هدف برو و با تمام قدرت روياهايت را در چنگال بگير. اسم اين كتاب را عقاب گذاشتيم تا از آن براي كار فروش و بازاريابي و زندگي و دست‌يافتن به موفقيت‌ها و ساختن آينده‌مان الگو بگيريم.

62,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما