روان‌درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي (جلد دوم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روان‌درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي، بر پايه روانشناسي مثبت‌نگر، شناخت‌درماني و نظريه كيفيت زندگي استوار است. اين كتاب تمرين‌هاي عملي را براي بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي ارائه مي‌دهد كه بسيار جذاب و خواندني است. تمرين‌هاي كتاب هم براي گروه‌هاي باليني و هم براي افراد عادي قابل كاربرد است. اين كتاب همچنين براي تمامي متخصصان در حيطه بهداشت رواني و نيز متخصصاني كه مداخله‌هاي انساني را به‌كار مي‌گيرند، مفيد است و هم جنبه درماني و هم جنبه آموزشي دارد.

80,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما