شجاعت (چيره شدن بر ترس و برانگيختن اعتماد به نفس)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چند بار به خود گفته‌ايد: من نمي‌توانم! به اندازه كافي قوي نيستم. آنقدر شجاع يا مطمئن از خود نيستم كه هر آنچه آرزو دارم؛ بشوم؟ هر روز با صدها انتخاب رو به رو هستيم كه يا ما را مطمئن؛ نيرومند و با ارزش مي‌كنند يا آنچه را بيش از همه آرزو داريم؛ از ما مي‌ربايند. ترس‌هاي فلج‌كننده؛ اعتماد به نفس سركوب شده و شجاعت استفاده نشده؛ موانعي هستند كه نمي‌گذارند انتخاب‌هايي پرتوان انجام دهيم؛ انتخاب‌هايي كه به صلاح ما و هماهنگ با ژرف‌ترين آرزوهايمان هستند.

65,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما