مهارت‌هاي چالشي در شناخت‌درماني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر در شش فصل تاليف يافته است. در فصل يكم مدل شناختي و در فصل دوم و سوم افكار خود آيند، فراخواندن افكار خودآيند و انواع تكنيك‌ها با ذكر موارد واقعي تحليل و تبيين مي‌شود. فصل چهارم و پنجم به ترتيب، چالش با افكار خودآيند و فراخواني و چالش با باورهاي واسطه‌اي توضيح داده مي‌شود و دست آخر در فصل ششم، باورهاي اصلي و چالش با آن‌ها و انواع فنون موثر، به تفصيل بايسته‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. با توجه به تجربه شخصي مولف و كار باليني و درماني در اين حوزه، مطالعه كتاب براي روان‌پزشكان، روانشناسان مشاوران و مددكاران اجتماعي سودمند و در ارتقاي سطح مهارت آن‌ها موثر خواهد بود.

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما