آفتاب نهان (ايمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در مورد ايمان و اهميت ‌آن زياد صحبت شده است، ولي به تغيير و تحولات احتمالي‌‌آن كمتر كسي پرداخته است. در اين كتاب مطرح مي‌شود كه ازدست رفتن ايمان، همانند تغيير ماهيت‌اش بي سروصدا و بدون هياهوست. فرد با تصور به اين كه ايمان دارد‌‌، به زندگي معمول و روزمره ي خود ادامه مي‌دهد، و چه بسا كه خود را مومني كهنه كار تلقي مي‌كند ولي ناگهان در شرايطي شكنندگي و تغيير ماهيت ايمان او‌، خودش و ديگران را غافلگير مي كند. با درهم شكسته‌شدن ايمان به ناگاه منكر همه‌چيز مي‌شود يا در صورت تغيير ماهيت ايمان، دانسته با مرگ و راه حق نيز دشمني مي كند. مورد اخير چنان دور از ذهن مي نمايد، كه همه كس خود را از ‌آن مبرا مي داند.

قیمت محصول:

59,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما