اسرار درخت زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درخت با ريشه‌هايي در خاك، تنه‌اي عمودي و بالارونده و شاخ و برگهايي رو به آسمان، نماد پيوند و يكپارچگي سه قلمرو كيهاني يعني جهان زيرين، زمين و جهان زيرين است و بنابراين، به صورت ستون كيهان متصور مي‌شود كه در اساطير و اديان، همان مركز جهان يا پيوند ميان آسمان و زمين است و در همه فرهنگ ‌هاي جهان حضور دارد براي مثال، در عقايد مسيحي آن را صليب يا ستوني نوراني و نشانه‌الوهيت مي‌دانند. در اساطير يونان آن را نشانه كادوسه‌ي آپولون و كنايه از شعاع خورشيد معنوي مي‌دانند. از اين رو، به اشكال گوناگون در بيشتر اماكن مقدس مانند برج‌ها ي هرمي شكل ناقوس‌دار، ستونهاي كليسا، مناره‌هاي مساجد و معابد پاگودا كه همگي به دور محوري مركزي بنا شده‌اند، يافت مي‌شود. به همين دليل، درخت كيهاني با پيوند زمين و آسمان نشانه حسرت و دلتنگي براي روزگاري است كه زمين و آسمان به هم نزديك بودند و از اين رو، وسيله‌اي براي دستيابي به گنبد آسمان، ديدار با خدايان و گفتگو با آنها شمرده مي‌شد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: