حماسه‌سراي سينما (كوروساوا و سينمايش)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كوروساوا با شناخت دقيق، احترام، اتكا و استناد به فرهنگ و سنن ژاپن، از عناصر فرهنگي غرب بهره مي‌گيرد و از آن خود مي‌كند، مرعوب هيچ‌كس، و هيچ‌چيز نمي‌شود، او هنرمندي پرشور و ديالكتيسيني سنتزكار در تفكر و در ساختار است كه هرچيز غير ژاپني را به فضايي، بافتي و شخصيتي ژاپني، و الگوهاي ژاپني تبديل مي‌كند. گذشته و حال را پيوند مي‌زند. رئاليسم و تاريخ را، وسوسه و وسواس رئاليستي او به درونكاوي آدم‌ها، و نيز دغدغه‌اش نسبت به موقعيت ژاپن امروز، او را بر آن مي‌دارد كه به ترسيم دقيق و آرام گذشته نزديك و حتي دور بپردازد و حماسه‌سرايي كند.

قیمت محصول:

98,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما