معناي زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

معناي زندگي راه حلي براي يك مسئله نيست، بلكه زيستن به شيوه‌اي معين است. اين پرسش ماوراءالطبيعي نيست، بلكه اخلاقي است. چيزي جدا از زندگي نيست، بلكه چيزي است كه زيستن را به امري ارزشمند بدل مي‌كند - مي‌توان گفت حد معيني از كيفيت، عمق، فراواني و فشردگي زندگي است. به اين تعبير، معناي زندگي خود زندگي است كه به شيوه‌اي معين به آن نگريسته مي‌شود. سوداگران معناي زندگي عموما در مقابل چنين ادعايي احساس دل‌سردي مي‌كنند، زيرا به اندازه كافي رازآميز و شاهانه به نظر نمي‌رسد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما