درمان شناختي رفتاري مباني و فراتر از آن


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بسياري از متخصصان باليني و دانشجويان تحصيلات تكميلي براي آشنايي با مباني درمان شناختي رفتاري (سي بي تي)ء از اين كتاب استفاده مي‌كنندء كتابي كه محتواي آن در ويراست سوم بيش از 50 درصد تغيير كرده است. در كتاب حاضرء متخصص برجسته جوديت بكء شرح مي‌دهد كه چگونه مي‌توان بيماران را در فرايند درمان شركت دادء مسأله آنان را مفهوم‌پردازي دقيقي كردء درمان فردويژه‌اي طراحي كردء به جلسات ساختار دادء و تكنيك‌هاي شناختيء رفتاري و تجربي اساسي را به كار برد. در كل كتابء با اشاره به دو درمانجو (يكي مبتلا به افسردگي شديد و ديگري مبتلا به اضطرابء افسردگيء و صفات شخصيت مرزي) شرح داده مي‌شود كه چگونه درمانگر ماهرء سي بي تي را اجرا و مشكلات را شناسايي و حل مي‌كند. موارد جديد در اين ويراست عبارت‌اند از: فصلي درباره رابطه درماني. فصلي درباره گنجاندن ذهن‌آگاهي در درمان. درمان شناختي مبتني بر بهبودي (سي تي آر)ء در سي تي آرء بر آرمان‌هاء ارزش‌هاء و انطباق مثبت درمانجو تاكيد مي‌شود. جنبه‌هاي آموزشي: راهنمايي‌هاي بالينيء سؤالات تأمل‌برانگيزء و تمرينات عملي. مثال‌هاي باليني جديد از مبتلايان به مشكلات پيچيده‌تر. شرح نحوه استفاده از راهبردهاي درمان‌هاي ديگرء از قبيل درمان مبتني بر پذيرش و تعهدء رفتاردرماني ديالكتيكيء و شناخت‌درماني مبتني بر ذهن‌آگاهي.

140,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما