مصاحبه و آزمون‌هاي رواني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول روش مصاحبه با بيماران رواني و فنون معاينه رواني را باز مي‌نمايد و بخش دوم آزمون‌هاي مورد نياز در كلينيك را معرفي مي‌كند، كه به نوعي ارزيابي‌هاي مطرح شده در بخش اول را تكميل مي‌كند. اين آزمون‌ها نه تنها به كار متخصصان باليني در محيط‌هاي درگير تشخيص و درمان، مانند بيمارستان‌ها و مطب‌ها مي‌آيد، بلكه همچنين مي‌تواند به عنوان ابزار سنجش مناسب، نياز محققان را برآورده سازد. اميد است روانشناسان باليني، روان‌پزشكان، دستياران باليني و نيز دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي روانشناسي بهره كافي از اين كتاب ببرند. در اين ويرايش، يافته‌هاي تحقيقي كاربرد آزمون‌ها در جمعيت ايراني، به طور مجزا، در توضيح هر آزمون آمده است.

قیمت محصول:

55,000 تومان


نظرات شما