مديريت به سبك ژاپني (رمز موفقيت و پيشرفت ژاپني‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مديريت يكي از پايه‌هاي چهارگانه توسعه در كنار سه پايه فرهنگ براي خواستن، داشتن براي دانستن و فناوري براي توانستن است كه شدن را ميسر ميسازد. مديريت قبل از اينكه يك علم باشد، هنر است؛ هنر را نيز بدون استعداد نمي‌توان فرا گرفت. برخي معتقدند كه ژاپني‌ها استعداد خدادادي در مديريت دارند و اصولا علم را از ديگران مي‌گيرند ولي خود مديريت مي‌نمايند؛ به نظر مي‌رسد با توجه به سوابق اين كشور شايد تا حدودي اين نظر قابل قبول باشد.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما