سرآغاز كار هنري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

((سرآغاز كار هنري)) به مباحثي در خصوص فلسفه هنر، زيباشناسي و ارتباط هنر و طبيعت اختصاص دارد .اين مباحث نخست در قالب سخنراني مطرح شده و اينك به گونه كتاب به طبع رسيده است .در اين كتاب، مارتين هيدگر ( 1889ـ 1976) مباحثي از اين دست را بررسي و تفسير مي‌كند :((كار و حقيقت))، ((حقيقت و هنر))، ((افادات در فلسفه و سرآغاز كار هنري))، ((اصول يك فلسفه هنر كه بر مبناي پرسش از ذات وجود به عنوان رويداد بسط يافته است))، ((حقيقت به مثابه ناپوشيدگي))، ((تحقق حقيقت در كار هنري)) و ((ذات هنر)) .در بخشي از كتاب، نوشته‌اي ذيل عنوان ((فلسفه هنر به نزديك هيدگر)) از ((فريدريش ويلهلم فن هرمن)) درج شده است .

قیمت محصول:

36,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما