مديريت پروژه براي غير مدير پروژه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما فكر مي‌كنيم هر چيزي هستيم به غير از مدير پروژه ، اما واقعيت اين است كه با وجود صدها كاري كه هر روز مسئوليم تا به اتمام برسانيم، همه ما مدير پروژه هستيم.

قیمت محصول:

78,000 تومان


نظرات شما: