بيشعوري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شايد بي‌شعوري يك «بيماري» است و مثل تمام بيماري‌ها براي پيشگيري و درمانش بايد آن را درست شناخت. هرچقدر يك بيماري خطرناك‌تر و شايع‌تر باشد، شناخت و مقابله با آن ضروري‌تر است، اما بي‌شعوري مهلك‌ترين عارضه كل تاريخ بشريت است كه تاكنون راهكاري علمي براي مقابله با آن ارائه نشده است. بي‌شعوري حماقت نيست و بيشتر بي‌شعورها نه‌تنها احمق نيستند، كه نسبت به مردم عادي از هوش و استعداد بالاتري برخوردارند. خودخواهي، وقاحت و تعرض آگاهانه به حقوق ديگران كه بن‌مايه‌هاي بي‌شعوري‌اند، بيشتر از سوي كساني اعمال مي‌شود كه از نظر هوش، معلومات، موقعيت اجتماعي و سياسي و وضع مالي، اگر بهتر از عموم مردم نباشند، بدتر نيستند. در اين كتاب خاوير كرمنت با زباني طنزآميز به بيان نظريه خود مي پردازد و محمود فرجامي، طنزپرداز ايراني، آن را با كسب مجوز رسمي و پرداخت حقوق كامل نويسنده و ناشر اثر اصلي، به فارسي ترجمه و بازآفريني كرده است.

قیمت محصول:

59,500 تومان


نظرات شما