اسپينوزا (فلسفه الهيات و سياست)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ياسپرس با تعريفي كه از مفهوم ‹‹بزرگ›› ارائه مي‌كند، اسپينوزا را در زمره فيلسوفان بزرگ مي‌نهد و در كتاب حاضر نشان مي‌دهد كه رفعت انديشه‌هاي اسپينوزا تا چه حد و مرتبتي است. گرايش فلسفي ياسپرس باعث آن بوده است تا گزارشي زنده از زندگي و افكار اسپينوزا ترسيم شود و به همين دليل كتاب تنها به بيان و تحليل پيچيدگي‌هاي نظام متافيزيكي اسپينوزا بسنده نمي‌كند بلكه لوازم و نتايج آن را در حيطه الهيات و سياست باز مي‌نمايد.

48,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما