متافيزيك چيست


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چرا موجودات به جاي آن كه نباشند هستند؟ به نظر هايدگر،تاريخ متافيزيك غرب اين پرسش لايب‌نيتس را يكسره به غفلت سپرده يا در پاسخ‌هايي كه به اين پرسش داده آن را لوث كرده است. (متافيزيك چيست؟) پرسش وجود را پس از هستي و زمان دگرباره از راهي كه به نظر هايدگر ديگر مشوب به متافيزيك هستي و زمان نيست مطرح مي‌كند. اما در اينجا نيز سخن از همان پرسشي است كه هايدگر آن را بنيادترين پرسشي مي‌داند كه همواره چون امكاني در كمان همبسته هستي ماست. پرسش وجود لاجرم ما را با عدم روياروي مي‌كند.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما