متافيزيك چيست


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چرا موجودات به جاي آن كه نباشند هستند؟ به نظر هايدگر،تاريخ متافيزيك غرب اين پرسش لايب‌نيتس را يكسره به غفلت سپرده يا در پاسخ‌هايي كه به اين پرسش داده آن را لوث كرده است. (متافيزيك چيست؟) پرسش وجود را پس از هستي و زمان دگرباره از راهي كه به نظر هايدگر ديگر مشوب به متافيزيك هستي و زمان نيست مطرح مي‌كند. اما در اينجا نيز سخن از همان پرسشي است كه هايدگر آن را بنيادترين پرسشي مي‌داند كه همواره چون امكاني در كمان همبسته هستي ماست. پرسش وجود لاجرم ما را با عدم روياروي مي‌كند.

25,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما