روانشناسي مرگ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مرگ را بشناسيد و از آن نهراسيد، اين است مضمون اصلي اين كتاب: - تحليلي ژرف از مفهوم مرگ از ديدگاه‌هاي فيزيولوژيك، اديان، فلسفه، روانكاوي و روانشناسي. - ريشه‌يابي هراس از مرگ و روش‌هاي علمي و ساده براي غلبه بر آن. - چگونه كودكان را با مفهوم مرگ آشنا سازيم تا از مرگ نزديكان خويش هراس نداشته باشند. - ترس از گورستان و مردگان و ريشه‌يابي علمي آن. - انواع خودكشي، علل و راه‌هاي جلوگيري از آن. - آيا انواع حيوانات نيز مفهوم مرگ را درك مي‌كنند؟ - بقاي روح، جهان آخرت، بهشت و دوزخ در اديان الهي. اثري عميق و تكان‌دهنده كه نه تنها هراس از مرگ را از ميان مي‌برد بلكه بسياري از تشويش‌ها و اضطرابات بي‌دليل از لحظات احتضار را تبديل به معنا دادن به زندگي و ايجاد اين بينش مي‌كند كه در واقع مرگ مرحله تكاملي حيات است، چرا كه مرگ در مفهوم مطلق آن هرگز وجود ندارد.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما