روانشناسي مرضي تحولي 1 (از كودكي تا بزرگسالي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اثر حاضر نخستين كتاب درسي در زمينه روانشناسي مرضي تحولي است و به صورتي منظم، جريان پديدآيي و دگرگوني‌ها و سازمان يافتگي‌هاي اختلال‌آميز دوره تحول يعني كودكي و نوجواني را ترسيم مي‌كند. اين اثر در عين حال كه با آخرين داده‌هاي تشخيصي و آماري نشانه‌شناسي اختلال‌ها بر اساس سومين مجموعه تجديدنظر شده انجمن روانپزشكي آمريكا مطابقت مي‌كند، مع‌ذلك به موضع گيري‌هاي پژوهشي فراتر از حد تبلورهاي كنوني اشاره داردو با ارائه اختلال‌ها در چهارچوب ديدگاه‌هاي مختلف علمي، راه را براي كوشش‌هاي پژوهشي تغييردهنده باز نگه مي‌دارد. اين اثر صرفا درباره روانشناسي مرضي است و با فرايندهاي ديگر باليني علي‌رغم ضرورت توسل به آن‌ها مشتبه نمي‌گردد. اگر بر حسب موارد در پايان هر اختلال يا هر گروه از اختلا‌ل‌ها رهنمودهايي درباره درمان داده شده‌اند، اين كار از نظر نگارنده صرفا به منظور آگاه ساختن دانشجويان نسبت به جنبه‌هاي اختصاصي درمانگري در هر زمينه و جلوگيري از سوء استفاده‌هايي است كه از روش و يا اصطلاحات و عناوين درماني به عمل آيند.

قیمت محصول:

43,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما