روانشناسي اعتياد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اعتياد در جهان امروز از مسائل مهم اجتماعي است كه در بيش‌تر كشورها به صورت مشكل عمده و فراگير مطرح شده است. هر روز در گوشه و كنار كشورها شاهد قرباني شدن افرادي در دام مواد اعتيادآور هستيم. سوءمصرف مواد را بايد يكي از بارزترين مشكلات زيستي ـ رواني ـ اجتماعي دانست كه مي‌تواند به راحتي بنيان زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي فرد و جامعه را سست نموده و در معرض فروپاشي قرار دهد. اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر به عنوان يك مسئله اجتماعي، پديده‌اي است كه همراه با آن توانايي جامعه در سازمان‌يابي و حفظ نظم موجود از بين مي‌رود و باعث دگرگوني‌هاي ساختاري در نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در يك جامعه مي‌شود. در جامعه امروز ما، مواد مخدر در ظاهر يك مشكل اجتماعي رخ نموده است. اين آسيب اجتماعي تعداد زيادي از مردم را تحت تاثيرقرار داده وبه‌طور روزافزوني در حال تعامل با ساير آسيب‌هاي اجتماعي و تبديل شدن به يك تهديد اساسي و ساخت‌شكن است.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: