روانشناسي خودكشي (ذهن خودكشي‌گرا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«دكتر ادوين اس اشنايدمن» استاد ممتاز رشتة مرگ‌شناسي دانشگاه كاليفرنيا و بنيانگذار انجمن خودكشي‌شناسي امريكاست، همچنين مؤلف كتاب‌هايي چون تعريف خودكشي و مرگ‌هاي انسان است. وي در اين كتاب، ضمن بررسي تكانة خودكشي، توصيه‌هاي ارزشمندي در مورد نحوة مبارزه با خودكشي ارائه مي‌دهد. اساس كار اشنايدمن بر اين ادعاست كه دليل اصلي خودكشي، درد رواني يا روان‌درد است. در نتيجه بررسي مستقيم هيجانات انسان مهم‌تر از بررسي ساختار مغز، آمار و ارقام اجتماعي يا اختلالات رواني است. به نظر وي براي درمان انسان‌هاي خودكشي‌گرا بايد روان درد آنان را تشخيص و كاهش دهيم.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما