اگزيستانسياليسم و اصالت بشر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در كشور ما آنچه از اگزيستانسياليزم، به طور پراكنده‌،‌ در اذهان جاي گرفته بيشتر به دو صورت است: عده‌اي بر آنند كه اگزيستانسياليزم جز بي‌قيدي و ولنگاري و پشت پا زدن به آداب اجتماعي و رسوم انساني معنايي ندارد. عده‌اي ديگر كه به گمان خود عميق‌تر مي‌انديشند، مي‌پندارند كه اگزيستانسياليزم يعني دعوت به گوشه‌گيري و كاهلي و طرد دوستي و تفاهم و تجويز گريز و تسليم. هرچند هر دوي اين تفسيرهاي نادرست از اروپا سرچشمه گرفته، اما هم به دليل زمينه مساعد اجتماعي و هم بدان سبب كه كاهلي و خراباتيگري و يأس و بدبيني در كشور ما سابقه‌اي دارد، اين سوء تفاهم در محيط روشنفكري ما زمينه رشد مناسبي يافته است. از ميان آثار ساتر، كتاب حاضر داراي خصوصيت‌هاي زير است: نخست آنكه خلاصه جامع و تقريباً كاملي از فلسفه سارتر به دست مي‌دهد. ديگر آنكه چون اين مطالب، نخست به صورت سخنراني بيان شده و هدف آن، همه فهم كردن اگزيستانسياليزم بوده، كتابي صرفاً فلسفي و پيچيده نيست، بلكه براي استفاده همگان فراهم آمده است. سه ديگر آنكه، چه در ضمن كتاب و چه در پايان آن از انتقادهايي كه بر اين فلسفه شده، ياد گرديده. از اين گذشته، مسائلي در اين كتاب مطرح شده كه ممكن است ما را به تجديد نظر در زندگي روشنفكري كنوني وادار كند.

50,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما