هنر برقراري روابط موثر (راهي به سوي سعادت و شادكامي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب راهنماي افرادي است كه مي‌خواهند روابط فردي و شخصي خود را ارتقاء و بهبود بخشند. هستة اصلي هرگونه روابط موفقي، آميزة درستي از احساسات، منطق و استدلال است. برندگان قرن بيست و يكم افرادي خواهند بود كه شيوة حل مشكل سايرين، چگونگي ايجاد موقعيت برد/ برد و چگونگي ايجاد روابط اجتماعي و ميان فردي را مي‌دانند. راه دستيابي به اين موارد در كتاب حاضر ارائه شده است

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: