هنردرماني مقياس عناصر صوري (هنر در ارزيابي‌هاي روان‌شناختي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هنردرماني يكي از اشكال روان‌درماني است كه واسطه‌هاي هنري به عنوان اولين شكل ارتباط مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مراجعاني كه به هنر درمانگران ارجاع داده مي‌شوند الزاما نيازمند تجربيات يا مهارت‌هاي قبلي در زمينه هنر نيستند، و دغدغه اوليه و اصلي هنر درمانگر ارزيابي تشخيص يا زيباشناسي تصوير مراجع نيست بلكه هدف اصلي قادر ساختن مراجع براي تغيير و رشد در سطح فردي از طريق استفاده از مواد هنري در يك محيط ايمن و با استفاده از تسهيل‌گر است.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: