نظريه زيستي شخصيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب از چهار فصل و دو ضميمه تشكيل شده است. موضوع فصل اول دربارة پايه‌هاي زيستي شخصيت است. فصل دوم جنبه‌ روش‌شناختي دارد و به بررسي كاربرد روش تحليل عاملي براي سنجش ويژگي‌ها در زمينه شخصيت مي‌پردازد. در فصل سوم با خصلت‌ها و ويژگي‌هاي شخصيتي در نظريه هانس آيزيك آشنا مي‌شويد. بررسي مباني نظريه كلونينجر در زمينه شخصيت، موضوع فصل چهارم اين كتاب است. بخش پاياني (دو ضميمه) حاوي پرسشنامه شخصيتي آيزنك و نيز پرسشنامه سرشت و منش كلونينجر است.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: