نظريه‌هاي فاشيسم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب نظريه هاي فاشيسم نگاهي فراگير اما مختصر به نظريه هاي فاشيسم مي اندازد و پرسش هاي پايه اي فاشيسم پژوهي را به خوبي شناسايي و بيان مي كند . نظريه پردازي پيرامون فاشيسم ، با تاريخ نويسي فاشيسم پيوندي تنگاتنگ دارد و هنگام بحث نظري ، دانستن تاريخ فاشيسم بسيار مهم است . اما نويسنده به گونه اي ماهرانه از لغزيدن بحث به درون روايت تاريخ خودداري كرده و همين ويژگي فهم كتاب را ساده تر ساخته است . پروفسور ولفگانگ ويپرمان سال 1975 در دانشگاه برلين به درجه دكتري رسيد و سه سال پس از آن ، با نگاشتن رساله اي پيرامون نظريه هاي بناپارتيسم ماركس و انگلس به كسوت استادي درآمد . او هم رساله دكتري و هم رساله پسادكتري اش را با راهنمايي ارنست نولته نوشت

قیمت محصول:

28,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: