من قلب سالم مي‌خواهم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يك اركستر سمفوني هم در كل جهان در حال نواختن است و همة موجودات تا قبل از انسان، جبرا با آن همنوا هستند. رودخانه‌اي كه در مسير خود مي‌خروشد. گندمزاري كه در وزش باد مي‌رقصد. خروسي كه سحرگاهان بانگ سر مي‌دهد. بلبلي كه بهاران چهچه‌سرايي مي‌كند. و... هريك به ونوعي نت و نقش خود را در اين اركستر سمفوني ايفا مي‌كنند. اما به ردة انسان كه مي‌رسيم، به واسطة اختياري كه به او داده شده، مختار است كه با اين سمفوني همنوا شود، يا با سمفوني...

قیمت محصول:

5,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: