مكبث همراه متن انگليسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تراژدي مكبث شرح زندگي پرحادثة سرداري دلير و لايق و صديق به نام مكبث است كه دنكن، پادشاه شريف و مهربان اسكاتلند، او را از ميان هواخواهان خود بر‌ميكشد و به وي لقب و منصب مي‌‌بخشد. اما مكبث بر اثر تلقين جادوگران و وسوسة نفس و به اغواي زن جاه‌طلب خويش در شبي كه پادشاه مهمان اوست او را در خواب خوش مي‌كشد و با اين كشتي جهنمي براي خويشتن به‌وجود مي‌آورد كه كمترين عذابش محروم‌ماندن از خواب راحت‌بخش شب است. مكبث از آن پس گرفتار عذاب‌‌وجدان مي‌شود چندانكه هر آهنگي و هر در كوفتني او را هراسان مي‌كند و تاثير وقايعي كه بر او گذشته است به قدري است كه هنگام تنهايي جسد بي‌جان دنكن را در برابر خود مجسم مي‌بيند. زبردستي شكسپير در وصف حالات روحي مردي اسير شهوت جاه‌طلبي مظهر خيانت و جنايت در حد كمالست. مكبث كوتاهترين تراژدي‌هاي شكسپير است اما، به گفتة برادلي اديب مشهور انگليسي كه عقايدش در باب آثار شكسپير حجت است، تاثيراتي كه از مطالعه و مشاهدة اين تراژدي بزرگ حاثل مي‌شود به قدري متنوع و شديد است كه ذهن انسان بيشتر به سرعت حدوث وقايع متوجه مي‌گردد نه به كوتاه بودن اين نمايشنامه. مكبث پرشورترين و شايد عظيم‌ترين و رعب‌انگيزترين اثر شكسپير است.

قیمت محصول:

45,000 تومان


نظرات شما: