مشروطه ايراني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هيچ كتابي نيست كه مانند اين كتاب مشكل عميق و اساسي ايران را در دوران معاصر براي پيشرفت علمي و صنعتي و اقتصادي به درستي آشكار كرده باشد و تباين اصول تمدن غربي را با عادات ذهني و آيين‌هاي سنتي ما به دست داده باشد. اگر بخواهيم يك كتاب فارسي را درباره تاريخ مشروطيت مقدم بر ساير كتب توصيه كنيم همين كتاب مشروطه ايراني دكتر آجوداني است كه آن را بيش از هر كتاب ديگري روشنگر كيفيت شكل گرفتن اين مشروطه و آب و هواي خاص آن و شامل سيري در آثار اصيل دوران جنبش مشروطه و پيشينه آن مي‌دانيم.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: