مدرسه هوشمند (كاربرد هوش‌هاي چندگانه سازماني در مديريت مدارس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مدرسه هوشمند نهادي است كه در آن ياد دادن و ياد گرفتن در سه سطح فردي، گروهي و سازماني به صورت منسجم و يكپارچه صورت مي‌گيرد. در چنين مدارسي مديريت، معلمان و كاركنان همواره مهارت‌هاي حرفه‌اي خود را تقويت و با همكاري و انتقال تجارب به يكديگر، تجربه سازماني را افزايش و ارزش افزوده ايجاد ميكنند. بنابراين در اين مدارس دانش كاربردي، توليد و به كار گرفته مي‌شود و از اين طريق اثربخشي و كارايي مدرسه بهبود و استمرار مي‌يابد.

قیمت محصول:

3,500 تومان


نظرات شما: