مددكاري اجتماعي مداخله در بحران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

براي مداخله در بحران‌هاي رواني ـ اجتماعي، توجه به وضعيت روان‌شناختي و هيجاني افرادي كه در بحران گرفتار آمده‌اند بسيار ضروري است، مددكاران اجتماعي با برقراري ارتباط حمايت‌گرانه و گوش كردن فعال در مورد گفته‌هاي افراد آسيب‌ديده به ارائه خدمات حمايتي و مشاوره‌اي مي پردازند، احساس‌ها و چگونگي ادراك فرد از واقعه را بررسي مي‌كنند و سعي در تغيير اسنادهاي فرد به سوي اسنادهاي ايمن دارند، بررسي بازخوردهاي ناشي از فرايندهاي درماني رواني ـ اجتماعي به بهبود شرايط كمك‌رساني و مداخله‌اي خواهد انجاميد.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: