مباني نظري و اصول مديريت آموزشي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب براي استفاده در درس ”اصول مديريت آموزشي“، دورهاي كارشناسي و كارشناسي ارشدِ رشتة مديريت آموزشي، در سه بخش و دوازده فصل تأليف شده است. استفاده از مطالب اين كتاب مستلزم مطالعه و يادگيري مطالب كتاب‌هاي مديريت عمومي و مقدمات مديريت آموزشي است. كتاب داراي دوازده فصل و عناوين آن عبارتند از: مقدمه، زمينة فرهنگي- اجتماعي مديريت نظام آموزشي، جايگاه نظريه در مديريت، نظريه‌پردازي در مديريت آموزشي، نظريه‌هاي سازمان و مديريت، نظرية بوروكراسي، نظريه‌هاي رفتاري، نظرية سيستم‌ها، نظرية سيستم اجتماعي، مفهوم‌ها و نظريه‌هاي جديد، مديريت تدريس و يادگيري، بازنگري و تركيب مفاهيم و مدل‌ها.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: