مباني نظري تكنولوژي آموزشي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رشته تكنولوژي آموزشي نيز به تبع تاثيرپذيري رشته‌هاي مادر اين رشته نسبت به رويكردهاي جديد دچار تحولي ژرف شده است. اين تحول در مباحث فلسفي و نظري بسيار چشم‌گير و در عرصه تحقيقات و كاربرد بسيار محدودتر بوده است. رشته‌هاي مادر اين رشته، مانند فلسفه، فلسفه تعليم و تربيت، روانشناسي و روانشناسي تربيتي موجب بيشترين تحول در مباحث فلسفي و نظري تكنولوژي آموزشي شده است. نويسنده كتاب تمام تلاش خود را براي انعكاس آخرين تحولات اين رشته به كار گرفته و اميد دارد با دريافت سوال‌ها و پيشنهادهاي دانش‌جويان و اساتيد گرامي، در تلاش‌هاي بعدي، بر عمق و گستره مباحث بيفزايد.

قیمت محصول:

16,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: