مباني مددكاري اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مددكاري اجتماعي، نه تنها در ايران، بلكه در جهان نيز به عنوان يك رشته علمي كاربردي و يك حرفه انساني، اجتماعي جديد مطرح است و در سال پاياني قرن حاضر، يكصدمين سال تاسيس خود را در پيش روي دارد ولي علي‌رغم جواني خود توسعه چشم‌گيري داشته است بگونه‌اي كه در اغلب كشورهاي پيشرفته جهان به صورت يك رشته شناخته شده دانشگاهي و در نهايت يك حرفه آشنا و مورد نياز در بخش‌هاي مختلف جامعه، مسوليت متنوع و گسترده‌اي را به عهده دارد. در كشور ما علي‌رغم نزديك شدن اين رشته به چهلمين سال تاسيس خود، هنوز براي بسياري از اقشار جامعه و حتي بخشي از دست‌اندكاران و سياستگزاران امور اجتماعي ناشناس مانده است....

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: