مباني ارزيابي عصب روانشناختي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب حاضر، فرآيند ارزيابي عصب - روانشناختي بررسي شده است. نويسندگان كتاب سعي كرده‌اند تا مرجعي آموزشي و در عين حال فشرده در زمينه ارزيابي عصب - روانشناختي براي دانشجويان دوره‌هاي مختلف روانشناسي و بويژه روانشناسي باليني فراهم كنند.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: