كليات پزشكي سنتي چيني و طب سوزني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر حاوي اطلاعاتي جامع در باب طب سنتي چيني و دانش پايه‌اي درباره نحوه استفاده از اين طب در درمان بيماري‌ها مي‌باشد. طب سنتي چين بر مبناي فلسفه‌اي خاص و نگرشي ويژه نسب به انسان و جهان شكل گرفته‌است كه با مطالعه اين كتاب با انديشه‌هاي حاكم بر پزشكي سنتي چين مي‌باشد.

قیمت محصول:

100,000 تومان


نظرات شما: