فنون رفتار‌درماني ديالكتيكي (راهنماي روانشناسان روان‌پزشكان و مشاوران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فصل يكم اين اثر تاليفي رفتاردرماني نسل سوم و چگونگي پديدآيي و حوزه نفوذ و كاربرد آن را شرح مي‌دهد. در فصل دوم به تفصيل مباني نظري و تاثيرات عملي كاربرد رفتاردرماني ديالكتيكي مورد بحث قرار مي‌گيرد. در فصول ديگر كتاب، مهارت ذهن‌آگاهي، مهارت تحمل پريشاني، مهارت‌هاي تنظيم هيجاني و دست آخر مهارت‌هاي بين فردي موثر را با ذكر مثال‌ها و موارد كاربرد و نتايج آن مورد بررسي قرار مي‌دهد. نويسنده نحوه استفاده اين روش درماني را در بهبودي رفتار پرخاشگرانه، سوء مصرف مواد، خودزني، خودكشي، دردهاي مزمن و كنترل هيجان‌هاي منفي و ...با ذكر موارد، نشان مي‌دهد. اميد است كه مطالعه كتاب حاضر مورد استقبال و استفاده دانشجويان روانشناسي باليني، روان‌پزشكي، مشاوره و مددكاري اجتماعي قرار گيرد.

قیمت محصول:

52,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: